Timeless


Create the right value
for your business

คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นควรถูกรับรู้ได้อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด คอร์ส Timeless จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้การออกแบบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์และความรู้สึกตามที่เจ้าของกิจการคาดหวังโดยที่ไม่รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีราคาแพงหรือถูกเกินไป

สิ่งที่คุณจะได้จาก Course นี้ : Business Core Value

 • Product Design


  Week 1

  เรียนรู้เกี่ยวกับ Product/Service Design ที่นำเสนอคุณค่าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริงจากการวิเคราะห์และศึกษาสมมติฐานของธุรกิจ

 • Designing UI / UX


  Week 2

  เรียนรู้ UI/UX Design ให้ลูกค้าเข้าถึง เข้าใจ และใช้งานผลิตภัณฑ์/บริการได้ง่าย

 • Customer Journey


  Week 3

  ปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ เรียนรู้ Customer Journey เพื่อส่งผ่านคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างประทับใจ

 • Value-Capture
  Optimization


  Week 4

  Value-capture Optimization วิเคราะห์คุณค่าและประเมินออกมาเป็นมูลค่าที่เหมาะสม

TIMELESS : MARCH 2018

เรียนทุกวันพุธและวันเสาร์ช่วงบ่าย สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ตลอดทั้งเดือน

(วันที่ 14, 17, 21, 24, 28, 31 มีนาคม, 4 และ 7 เมษายน 2018)

Shakrit C.
วันนี้เราต้องการเจ้าของธุรกิจ
รุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจใน
New Economy อย่างแท้จริง

ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (ไวท์) Wecosystem’s Founder

driving change
through

entrepreneurship,
innovation,
and design


About
Wecosystem


WECOSYSTEM ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนระบบการศึกษาเพื่อโลกยุคใหม่สําหรับผู้ประกอบการไทย เริ่มต้นด้วยการสร้างทักษะให้กับผู้ประกอบการใหม่รวมทั้งสร้าง ทักษะในด้านการออกแบบและเทคโนโลยีให้กับมืออาชีพผ่านเครือข่ายของศูนย์ฝึกอบรม, ศูนย์บ่มเพาะ (Incubators) และมหาวิทยาลัย เพื่อส่งผลในระยะยาวให้เกิดการพัฒนา และปรับหลักสูตรของ Entrepreneurial Mindset และ Design and Engineering Mindset นําไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคนที่มีแรงบันดาลใจตั้งแต่ยังเด็ก ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน แล้วเริ่มศึกษาหาข้อมูลและหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองต่อไปได้

WECOSYSTEM จึงเป็นพื้นที่สําหรับวัฒนธรรมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Cultural Space) เริ่มต้นในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นต้นแบบในขยายไปในพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย