Timeless


Create the right value
for your business

คุณค่าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นควรถูกรับรู้ได้อยู่ไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใด คอร์ส Timeless จึงเป็นการถ่ายทอดความรู้การออกแบบคุณค่าของผลิตภัณฑ์และบริการที่เหมาะสมกับธุรกิจของคุณ เพื่อให้ลูกค้าได้ประสบการณ์และความรู้สึกตามที่เจ้าของกิจการคาดหวังโดยที่ไม่รู้สึกว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีราคาแพงหรือถูกเกินไป

สิ่งที่คุณจะได้จาก Course นี้ : Business Core Value

 • Product Design


  Week 1

  เรียนรู้เกี่ยวกับ Product/Service Design ที่นำเสนอคุณค่าที่ตอบโจทย์ลูกค้าได้อย่างแท้จริงจากการวิเคราะห์และศึกษาสมมติฐานของธุรกิจ

 • Designing UI / UX


  Week 2

  เรียนรู้ UI/UX Design ให้ลูกค้าเข้าถึง เข้าใจ และใช้งานผลิตภัณฑ์/บริการได้ง่าย

 • Customer Journey


  Week 3

  ปรับปรุงกระบวนการดำเนินธุรกิจ เรียนรู้ Customer Journey เพื่อส่งผ่านคุณค่าให้แก่ลูกค้าได้อย่างประทับใจ

 • Value-Capture
  Optimization


  Week 4

  Value-capture Optimization วิเคราะห์คุณค่าและประเมินออกมาเป็นมูลค่าที่เหมาะสม

TIMELESS : MARCH 2018

เรียนทุกวันพุธและวันเสาร์ช่วงบ่าย สามารถเข้าใช้พื้นที่ได้ตลอดทั้งเดือน

(วันที่ 17, 21, 24, 28, 31 มีนาคม, 4, 18 และ 21 เมษายน 2018)

Shakrit C.
วันนี้เราต้องการเจ้าของธุรกิจ
รุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจใน
New Economy อย่างแท้จริง

ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (ไวท์) Wecosystem’s Founder

driving change
through

entrepreneurship,
innovation,
and design


About
Wecosystem


WECOSYSTEM ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนระบบการศึกษาเพื่อโลกยุคใหม่สําหรับผู้ประกอบการไทย เริ่มต้นด้วยการสร้างทักษะให้กับผู้ประกอบการใหม่รวมทั้งสร้าง ทักษะในด้านการออกแบบและเทคโนโลยีให้กับมืออาชีพผ่านเครือข่ายของศูนย์ฝึกอบรม, ศูนย์บ่มเพาะ (Incubators) และมหาวิทยาลัย เพื่อส่งผลในระยะยาวให้เกิดการพัฒนา และปรับหลักสูตรของ Entrepreneurial Mindset และ Design and Engineering Mindset นําไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคนที่มีแรงบันดาลใจตั้งแต่ยังเด็ก ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน แล้วเริ่มศึกษาหาข้อมูลและหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองต่อไปได้

WECOSYSTEM จึงเป็นพื้นที่สําหรับวัฒนธรรมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Cultural Space) เริ่มต้นในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นต้นแบบในขยายไปในพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทย