Entrepreneurial Cultural Space

About us


driving change through entrepreneurship, innovation, and design

WECOSYSTEM ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนระบบการศึกษาเพื่อโลกยุคใหม่สําหรับผู้ประกอบการไทย เริ่มต้นด้วยการสร้างทักษะให้กับผู้ประกอบการใหม่รวมทั้งสร้าง ทักษะในด้านการออกแบบและเทคโนโลยีให้กับมืออาชีพผ่านเครือข่ายของศูนย์ฝึกอบรม, ศูนย์บ่มเพาะ (Incubators) และมหาวิทยาลัย เพื่อส่งผลในระยะยาวให้เกิดการพัฒนา และปรับหลักสูตรของ Entrepreneurial Mindset และ Design and Engineering Mindset

นําไปสู่จุดมุ่งหมายเพื่อสร้างคนที่มีแรงบันดาลใจตั้งแต่ยังเด็ก ตั้งแต่อยู่ในโรงเรียน แล้วเริ่มศึกษาหาข้อมูลและหาวิธีการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองต่อไปได้

WECOSYSTEM จึงเป็นพื้นที่สําหรับวัฒนธรรมผู้ประกอบการ (Entrepreneurial Cultural Space) เริ่มต้นในกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นต้นแบบในขยายไปในพื้นที่อื่นๆใน ประเทศไทย

weco courses : คอร์ส 1 เดือน

Formless


Business Transformation

“Formless” จะเปลี่ยน Mindset ของคุณให้ไม่ยึดติดกับรูปแบบการทําธุรกิจเดิมๆ เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจยุคใหม่และการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลที่ทำให้ทุกธุรกิจต้องปรับตัว เรียนรู้การสร้างวิสัยทัศน์เพื่อกําหนดทิศทางธุรกิจของตนให้เข้ากับโลกธุรกิจยุคใหม่ได้ดียิ่งขึ้น จนกระทั่งสามารถกําหนดจุดยืนของธุรกิจ สร้างความชัดเจนของแบรนด์ธุรกิจตัวเองได้

สิ่งที่คุณจะได้จาก Course นี้ : Vision & Branding

 • New Economy
 • Digital
  Disruption
 • Vision
 • Brand
  Positioning
FORMLESS : February 2018

เรียนรวม 24 ชั่วโมงทุกวันพุธและวันเสาร์
(วันที่ 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 และ 28 กุมภาพันธ์ 2018)
เวลา 13:00 - 16:30 น. โดยผู้เรียนสามารถเข้าใช้พื้นที่
Wecosystem ได้ตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ 2018
ราคา 53,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

Timeless


New Value

“Timeless” จะถ่ายทอด Concept การออกแบบและสร้างคุณค่าของธุรกิจที่สามารถดํารงอยู่เหนือกาลเวลา ที่มิใช่หมายความถึงเพียงแค่ความเรียบง่าย แต่รวมไปถึงการเชื่อมต่อคุณค่าระหว่างยุค เพื่อให้คุณค่านั้นสามารถตอบโจทย์ และสามารถนําเสนอให้กับลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

สิ่งที่คุณจะได้จาก Course นี้ : Business Core Value

 • Product
  Design
 • Designing
  UI / UX
 • Customer
  Journey
 • Value-capture
  optimization
TIMELESS : March 2018

เรียนรวม 24 ชั่วโมงทุกวันพุธและวันเสาร์
(วันที่ 3, 7, 10, 14, 17, 21, 24 และ 28 มีนาคม 2018)
เวลา 13:00 - 16:30 น. โดยผู้เรียนสามารถเข้าใช้พื้นที่
Wecosystem ได้ตลอดทั้งเดือนมีนาคม 2018
ราคา 53,500 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว)

weco
open
house

next : Jan 2018

เชิญเข้ามาทดลองได้แบบไม่มีเงื่อนไข


Wecosystem ยินดีต้อนรับผู้ที่สนใจการสร้างวัฒนธรรมผู้ประกอบการให้เข้ามาร่วมเรียนรู้วิสัยทัศน์ และแนวคิดการปรับตัวสําหรับธุรกิจยุคใหม่ รู้จักกับคอร์สต่างๆ และเยี่ยมชมสถานที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์สําหรับการ เรียนรู้ และทํางานร่วมกันตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมคอร์สของ Wecosystem

Shakrit C.
วันนี้เราต้องการเจ้าของธุรกิจ
รุ่นใหม่ที่มีความเข้าใจใน
New Economy อย่างแท้จริง

ชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (ไวท์) Wecosystem’s Founder