“ในหลายประเทศเขามีหลักสูตรการเรียนการสอนความเป็นผู้ประกอบการอย่างเป็นระบบ เขาสอนให้คนรู้หลักการว่า … หนึ่ง ความเป็นผู้ประกอบการนั้นไม่ได้เป็นความพิเศษอยู่ในสายเลือดหรือต้องมี DNA พิเศษเฉพาะตระกูลที่ส่งผ่านกันมาทางคนในครอบครัวแต่อย่างใด … สอง ความเป็นผู้ประกอบการนั้นก็ไม่ได้เป็นพรสวรรค์เฉพาะบุคคลด้วย … และสาม ความเป็นผู้ประกอบการนั้นเป็น “ทักษะ” ซึ่งมันเอามาสอนกันได้ … พวกเขาจึงมีหลักสูตรสอนต่อกันมาอย่างต่อเนื่องหลายสิบปี