School of Entrepreneurs 2018
“Business Transformation Series”

SME Transformation

การเรียนรู้เบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญเป็นเวลาครึ่งวัน เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่ประกอบธุรกิจอยู่แล้วและกำลังมองหาแนวทางใหม่ที่เหมาะสม , ผู้บริหารองค์กรที่อยากจะเริ่มต้นทำความเข้าใจเหตุผลเบื้องต้นในการทำ Transformation ขององค์กร และผู้สนใจทั่วไปที่กำลังหาความรู้สำหรับการทำธุรกิจในโลกยุค New Economy ที่ผู้บริโภคเป็นคนเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไปโดยสิ้นเชิง

New Business Plan Bootcamp

คอร์ส 4 วันเพื่อเรียนรู้ปัจจัยที่จะต้องคำนึงถึงและต้องเตรียมตัวก่อนที่จะร่างแผนธุรกิจใหม่เพื่อใช้สำหรับการแข่งขันใหม่ที่คุณจะต้องเผชิญ , ทำความเข้าใจกระบวนการที่จะนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลง เช่นการเลือกคนที่คุณจะต้องจูงใจให้เปลี่ยน , การทำความเข้าใจจิตวิทยาของลูกค้าในปัจจุบัน รวมถึงการลงมือทำจริงตลอดทั้ง 4 วันเพื่อให้คุณได้ Transformation Playbook ที่จะนำไปใช้ต่อไป